top

 

Erhvervsejendomme

 Vi rådgiver om køb og salg af erhvervsejendomme

Risici og potentiale

Forinden køb eller salg af en erhvervsejendom vil der sædvanligvis være behov for en juridisk gennemgang, der omfatter en afdækning og vurdering af de risici og det potentiale, der er knyttet til ejendommen. Vi udfører grundig due diligence og kan herudover bistå med forhandling samt udarbejdelse af de nødvendige dokumenter. Herudover rådgiver vi om, hvordan handlen bedst struktureres og koordinerer processen med eventuelle teknikkere og revisorer.

Forløb


Forhandling af hovedvilkår og udarbejdelse af eksklusivitetsaftale

Den indledende fase vil ofte have til formål at nå til enighed mellem køber og sælger om handlens hovedvilkår.

Inden da eller når der er nået til enighed udarbejdes der ofte ved større handler en eksklusivitetsaftale mellem parterne, der har til formål blandt andet at sikre, at sælger ikke sideløbende forhandler med andre potentielle købere, så risikoen minimeres for, at de ressourcer som køber investerer i forbindelse med undersøgelse og forhandling viser sig at være spildte. Fra sælgers side viser det samtidig seriøsitet over for en køber, når sælger accepterer at yde eksklusivitet. .

Gennemførelse af due diligence

Når hovedvilkårene er på plads og en eventuel eksklusivitetsaftale er indgået, iværksætter købers rådgivere den juridiske gennemgang og muligvis også tekniske gennemgang af ejendommen.

De konstaterede ”findings” redegøres der for i en rapport, hvori den juridiske og økonomiske betydning af disse kvalificeres så præcist som muligt.

Undersøgelserne omfatter en gennemgang af samtlige aftaler knyttet til ejendommen, herunder eventuelle eksisterende erhvervs- eller boliglejekontrakter.


Udarbejdelse af overdragelsesaftale og forhandling

Med udgangspunkt i de aftalte hovedvilkår og den juridiske og eventuelt tekniske due diligence udarbejdes der en overdragelsesaftale, der herefter forhandles mellem parterne indtil der er enighed. De særlige forhold der er konstateret under den gennemførte due diligence vil ofte føre til nedslag i den oprindeligt aftalte købesum eller til at garantikataloget udvides, således at en konstateret risiko afdækkes ved, at sælger indestår for det pågældende forhold.

Opfyldelse af betingelser

Det ses ofte at handler er betingede af, at en række vilkår opfyldes. For eksempel kan en overdragelse være betinget af, at en lokalplan bliver vedtaget. Herudover skal en række praktiske forhold håndteres, herunder tinglysning af de nye ejerforhold. Når samtlige betingelser er opfyldt, er handlen endelig.


Overtagelsesdagen og closing

Købesummen overføres sædvanligvis på overtagelsesdagen, og ved visse større transaktioner gennemføres der en egentlig ”closing”, hvor aftalegrundlaget gennemgås og det sikres, at der er enighed om, at alle betingelser for handlen er opfyldt.

Vendor due diligence

I visse sager ønsker sælger, at der forud for, at ejendom udbydes til salg gennemføres en juridisk gennemgang af ejendommen. Èn fordel kan være, at sælger allerede ved udbuddet af ejendommen kan gøre de potentielle købere opmærksomme på disse særlige forhold. Udover at det er loyalt at dele sådanne oplysninger om ejendommen, kan sælger opsætte vilkårene for håndteringen af disse særlige vilkår.

En anden fordel er, at sælges rådgiver under VDD’en kan indsamle og strukturere de relevante oplysninger om ejendommen, således at disse oplysninger stilles til rådighed for de potentielle købere, når ejendommen udbydes. .

Købers rådgivere vil ofte fremsende requestlister med de dokumenter og oplysninger, der skal fremlægges, og omfanget af disse vil således kunne begrænses meget væsentligt, og processen kan forkortes, hvis sælger ved anvendelse af denne fremgangsmåde har sikret, at der er gjort et godt forarbejde forud for udbuddet.


Tal med advokaten

Vil du høre mere?

Kontakt venligst advokat Asmus Deleuran direkte med henblik på en drøftelse af den påtænkte transaktion. Herefter vil der blive afgivet tilbud på opgavens løsning med en nærmere beskrivelse af vilkårene herfor.

Asmus er medlem af Danske Ejendomsadvokater, og har igennem en årrække beskæftiget sig med køb og salg af ejendomme, hvor han blandt andet har bistået pensionskasser, banker, ejendomsfonde og virksomheder i forbindelse med en række større ejendomstransaktioner. Derved har han opbygget en omfattende erfaring inden for området.


Hvad siger vores klienter?